Integrovaný systém řízení

Procesy ve firmě máme nastavené na nejvyšší úroveň bezpečnosti a efektivity.

V roce 2009 jsme ve společnosti KASPER CZ s.r.o. zavedli Integrovaný systém řízení (ISŘ). Vycházeli jsme z předchozích veskrze pozitivních zkušeností z dlouhodobého úspěšného uplatňování systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

V rámci komplexního systémového přístupu k řízení firemních procesů a navazujících činností došlo v roce 2009 k rozšíření systému managementu jakosti o environmentální management a management bezpečnosti práce.

Všechny dokumenty přijaté společností v rámci ISŘ tvoří systém, jehož důsledné dodržování je zárukou vysoké kvality procesů při všech aktivitách společnosti, a to jak ve vztahu k zákazníkovi, tak při interních procesech.

Páteřní dokument celého systému představuje Politika integrovaného systému řízení, vytýčený vedením společnosti a následně přijatý všemi jejími pracovníky.

MANAGEMENT JAKOSTI

Management systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001 je ve společnosti zaveden, rozvíjen a systémově uplatňován již od roku 1998. V roce 2012 byl úspěšně recertifikován podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Systém řízení výroby je provozován a certifikován ve shodě se ZA normou  ČSN EN ISO 14001:2016. Nyní je systém řízení výroby posuzován dle platné legislativy od 1.7.2013 ve shodě s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9.3.2011. Průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení vykonává oznámený subjekt č.1393 - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha s.p.

MANAGEMENT EMS

Implementace environmentálního systému podle ČSN EN ISO 14001:2005 do systému řízení společnosti sledovalo cíl sjednotit nadstandardní úroveň pracovního prostředí s šetrným přístupem k životnímu prostředí, v němž společnost svoji činnost vykonává.

MANAGEMENT BOZP

Implementace bezpečnostního systému podle ČSN ISO 45001:2018 do systému řízení společnosti měla za cíl sjednotit vysokou úroveň pracovního prostředí a špičkové výrobní technologie s úrovní bezpečnosti a ochrany zdraví všech pracovníků společnosti.

 

Doklady ke stažení KASPER CZ s.r.o.